Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

66 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua