Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

52 nước, 4 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết