Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

50 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết