Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

35 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua