Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

105 nước, 7 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết