Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

20 nước, 0 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua