Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

20 nước, 0 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua