suzuky1961 1542 +12
hieplk1981 1448 -12

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

40 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết