Kiểu: Cờ tướng, 3/4/2024

28 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ