Locphat 1480 -19
hieplk1981 1419 +19

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

63 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua