hieplk1981 1438 -13
Locphat 1461 +13

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

105 nước, 10 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua