Locphat 1474 +13
hieplk1981 1425 -13

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

52 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua