hieplk1981 1412 +19
Locphat 1487 -19

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

74 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua