congdc76 1586 +20
vannhan1975 1671 -20

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2024

59 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua