MU1MU 1466 -6
J13777319 1322 +6

Kiểu: Cờ tướng, 10/4/2024

139 nước, 29 phút : 59 giây

Hòa cờ!