Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

42 nước, 9 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ