monhon 1769 -14
Bachoc999 1806 +14

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

61 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua