Bachoc999 1820 -18
monhon 1755 +18

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

71 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ