Bachoc999 1847 +10
Mino 1703 -10

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

26 nước, 1 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua