Mino 1693 -10
Bachoc999 1857 +10

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

35 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết