Bachoc999 1867 -22
Mino 1683 +22

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

53 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ