HoangLe36 1642 +15
congdc76 1612 -15

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

38 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ