Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

32 nước, 1 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua