Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

81 nước, 12 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết