Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

94 nước, 13 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết