Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

87 nước, 12 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ