Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

36 nước, 6 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua