Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

55 nước, 7 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua