Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

136 nước, 23 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết