canhchat 1474 +14
0972493207 1372 -14

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

40 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết