NgTai 1937 -21

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

35 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua