NgTai 1916 -21

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

40 nước, 7 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ