NgTai 1903 +18
V123 1950 -18

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

40 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua