V123 1932 -18
NgTai 1921 +18

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

53 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua