NgTai 1939 +18
V123 1914 -18

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

126 nước, 17 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua