V123 1896 -16
NgTai 1957 +16

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

49 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua