23682368 1255 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

13 nước, 1 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua