Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

36 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua