Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

49 nước, 6 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết