Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

46 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ