vunq 1480 -15
Trieuvan98 1513 +15

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

61 nước, 8 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua