Trieuvan98 1528 -17
vunq 1465 +17

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

87 nước, 11 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua