Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

66 nước, 10 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua