Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

142 nước, 26 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua