vannhan1975 1561 -18
Tx4994 1521 +18

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

97 nước, 9 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết