Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

65 nước, 11 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua