Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

42 nước, 5 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ