DanhHai2 1420 +19

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

62 nước, 11 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ