Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

69 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết