vannhan1975 1575 +12
vanly 1486 -12

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

82 nước, 8 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua